Ochrana osobných údajov

Od 25. mája 2018 sa ochrana osobných údajov fyzických osôb v Slovenskej republike riadi novými pravidlami.

Tieto nové pravidlá vychádzajú z európskej legislatívy, konkrétne nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „GDPR“).

Prevádzkovateľ zodpovedný za spracovanie osobných údajov klienta

Nové Technológie spol. s r.o.
Dlhá 88
010 09 Žilina – Bytčica

T: +421 41 562 89 11
M: +421 948 231 703
M: +421 948 163 999
E: info@ntoffices.sk
W: https://ntoffices.sk

Účel a právny základ pre spracovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vami udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov, v súlade s požiadavkami nariadenia EU GDPR, zákona o spracúvaní osobných údajov a ďalších legislatívnych predpisov.

Spoločnosť Nové Technológie spol. s r.o. spracúva Vaše osobné údaje za účelom priameho marketingu našich produktov a služieb.

Príjemcovia osobných údajov klienta

Spoločnosť Nové Technológie spol. s r.o.

Prenos osobných údajov klienta do tretích krajín

Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín.

Automatizované rozhodovanie/profilovanie

Vaše osobné údaje nepoužívame na automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.

Doba uchovávania osobných údajov klienta

Vaše osobné údaje uchovávame na základe Vášho súhlasu po dobu 5 rokov alebo do odvolania Vášho súhlasu. Vaše dáta (osobné údaje) môžu však byť ďalej uchovávané na základe iných zákonných noriem (napr. 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve a pod.) po dobu stanovenú týmito alebo súvisiacimi legislatívnymi normami. Po uplynutí príslušného času budú vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas.

Práva klienta pre ochranu osobných údajov

Máte právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov pri priamom marketingu. Máte právo na prístup k Vašim osobným údajom, na ich opravu, právo na výmaz, právo na obmedzenie spracovania, právo na prenositeľnosť údajov. Ak si prajete sprístupniť Vaše osobné údaje alebo vykonať ich opravu, použite, prosím, vyššie uvedené kontaktné údaje našej spoločnosti. Súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov môžete urobiť písomnou formou. Takáto žiadosť musí byť podpísaná a odoslaná na adresu sídla našej spoločnosti. Po obdržaní žiadosti o zrušenie súhlasu so spracovaním osobných údajov budú Vaše osobné údaje vymazané. Ak si myslíte, že Vaše osobné údaje nie sú spracúvané v súlade s legislatívnymi predpismi, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Povinnosť poskytnúť osobné údaje

Poskytnutie osobných údajov v požadovanom rozsahu je požiadavkou, ktorá je potrebná na nadviazanie komunikácie, zasielanie najnovších informácií o našich produktoch a službách a vedenie obchodných konzultácií. Ak odmietnete poskytnúť osobné údaje v minimálnom požadovanom rozsahu, nie je možné Vám zasielať a poskytovať informácie o novinkách v našich službách a produktoch, ani ponuky na mieru. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný a odvolateľný.